پنل مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

وي‍ژگيها و امكاناتپنل برنزیپنل نقره اییپنل طلایی
ارسال پیامک به صورت تکیقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال پیامک به صورت گروهیقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال زمانبدی شدهقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال منطقه ای ، کشوریقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال هدفمند مشاغل
قیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال هدفمند مشاغل تخصصیقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال کد پستی ایرانسلقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال جنسیت و سنقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال انبوهقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال تدریجیقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
دکل مخابراتی (BTS)قیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
خدمات ارزش افزودهقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
گنجینه پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
پیامک اعتباریقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال هوشمندقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال هوشمند زماندارقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال متناظرقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال متناظر زماندارقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
پیامک سر رسیدقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
نوبت دهی هوشمندقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
منشی هوشمندقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال قیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال پیامک فلشقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال کارت ویزیتقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ارسال از موبایلقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
گزارش پیامک های ارسالی و دریافتیقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
دفترچه تلفن پیشرفتهقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفنقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
اضافه به لیست خودکارقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
پیامک مناسبت هاقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
نظرسنجی و قرعه کشیقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
کد خوانقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
کد دهیقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
امتیاز دهیقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
منشی پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
انتقال پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
ایمیل پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
انتقال ترافیک دریافت به URLقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
شارژ الکترونیکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت هاقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
خط اختصاصی هدیه 5000قیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
خط عمومی 5000 جهت ارسال انبوهقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفققیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامکقیمت های و تعرفه سها پیامک
پنل برنزیپنل نقره اییپنل طلایی
تعرفه پیامک اپراتور 5000 (ریال)141312
تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 3000 (ریال)151412
تعرفه پیامک اپراتور 2000 (ریال)151412
تعرفه پیامک اپراتور 021 (خط ثابت) (ریال)151412
پیامک هدیه0200500 عدد
قیمت سامانه(تومان)3585160
ثبت نام آنلاین و تحویل آنیbuybuybuy